Tuesday, February 22, 2011

JANGAN PERNAH KAMU KECEWAKAN ORANG YANG MENCINTAI KAMU. . .

1] Orang yangmencintai kamutidak pernah mampumemberikan alasankenapa dia mencintaikamu. Yang dia tahudi hati dan matanyahanya ada kamusatu-satunya.
2] Walaupun kamusudah memilikiteman istimewa ataukekasih, dia tidakpeduli! Baginya yangpenting kamubahagia dan kamutetapmenjadi impiannya.
3] Orang yangmencintai kamuselalu menerimakamu apa adanya, dihati dan matanyakamu selalu yangtercantik walaupunmungkin kamumerasa berat badankamu sudahbertambah.
4] Orang yangmencintai kamuselalu ingin tahutentang apa sajayang kamu laluisepanjang hari ini,dia ingin tahukegiatan kamu.
5] Orang yangmencintai kamu akanmengirimkan SMSseperti ‘SelamatPagi’,'Selamat HariMinggu’, ‘SelamatTidur’, ‘TakeCare’, dan lain-lainlagi, walaupun kamutidak membalasSMS-nya, keranadengan kiriman SMSitulah diamenyatakancintanya,menyatakan dalamcara yangberbeza,bukan “akuCINTA padamu”,tapi berselindungayat selain kata cintaitu.
6] Jika kamumenyambut haritahun dan kamutidakmengundangnya kemajlis yang kamuadakan, setidak-tidaknya dia akanmenelefonuntuk mengucapkanselamat ataumengirim SMS.
7] Orang yangmencintai kamu akanselalu mengingatsetiap kejadian yangdia lalui bersamakamu, bahkanmungkin kejadianyang kamusendiri sudahmelupakannya,kerana saat itu ialahsesuatu yangberhargauntuknya.Dan saatitu, matanya pastiberkaca. kerana saatbersamamu itu tidakbisa berulang selalu.
8] Orang yangmencintai kamuselalu mengingatisetiap kata-katayang kamu ucapkan,bahkan mungkinkata-kata yangkamu sendiri lupapernahmengungkapkannya.kerana diamenyematkan kata-kata mu dihatinya,berapabanyak kata-katapenuh harapan yangkaututurkan padanya,dan akhirnya kaumusnahkan? pastikau lupa, tetapibukan orang yangmencintai kamu.
9] Orang yangmencintai kamu akanbelajar menggemarilagu-lagu kegemarankamu, bahkanmungkin meminjamCD milik kamu,kerana diaingin tahu apakegemaran kamu -kesukaan kamukesukaannya juga,walaupun sukarmeminati kesukaankamu, tapi akhirnyada berjaya.
10] Kalau kaliterakhir kalianbertemu kamumungkin sedangselesema, ataubatuk-batuk, diaakan sentiasamengirim SMS ataumenelefonuntuk bertanyakeadaan kamu -kerana diabimbangkan tentangkamu, peduli tentangkamu.
11] Jika kamumengatakan akanmenghadapi ujian,dia akan tanyakanbila ujian ituberlangsung, dansaat harinya tiba diaakanmengirimkan SMS‘ good luck’ untukmemberi semangatkepada kamu.
12] Orang yangmencintai kamu akanmemberikan suatubarang miliknya yangmungkin buat kamuitu ialah sesuatuyang biasa, tetapibaginya barang itusangat istimewa.
13] Orang yangmencintai kamu akanterdiam sesaat,ketika sedangbercakap di telefondengan kamu,sehingga kamumenjadi bingung.Sebenarnya saat itudia merasa sangatgugup kerana kamutelah menggegarkandunianya.
14] Orang yangmencintai kamuselalu ingin beradadekat dengan kamudan inginmenghabiskan hari-harinya hanyadengan kamu.
15] Jika suatu saatkamu harus pindahke daerah lain, diaakan sentiasamemberikan nasihatagar kamu waspadadengan persekitaranyang bolehmembawa pengaruhburuk kepada kamu.dan jauh dihatinyadia benar-benartakut kehilangankamu, pernah dengar‘ jauhdi mata, jauh dihati ?’
16] Orang yangmencintai kamubertindak lebihseperti saudaradaripada sepertiseorang kekasih.
17] Orang yangmencintai kamusering melakukanhal-hal yang SENGALseperti menelefonkamu 100 kali dalammasa sehari. Ataumengejutkan kamudi tengah malamdengan mengirimSMS. Sebenarnyaketika itu dia sedangmemikirkan kamu.
18] Orang yangmencintai kamukadang-kadangmerindukan kamudan melakukan hal-hal yang membuatkamu pening kepala.Namun ketikakamu mengatakantindakannya itumembuat kamuterganggu dia akanminta maaf dan takakan melakukannyalagi.
19] Jika kamumemintanya untukmengajarimusesuatu maka iaakan dgn sabarwalaupun kamumungkin orang yangterbodoh di dunia!.bahkan dia begitugembira keranadapat membantukamu. dia tidakpernah mengelakdari menunaikanpermintaan kamuwalau sesukarmana permintaanmu.
20].Kalau kamumelihat handphone-nya maka namakamu akanmenghiasisebahagian besarINBOX-nya. Dia masihmenyimpan SMS-SMSdari kamu walaupunia kamu kirimberbulan-bulan ataubertahun-tahun yanglalu. Dia jugamenyimpan surat-surat kamu ditempat khasdan segalapemberian kamumenjadi benda-benda berhargabuatnya.
21] Dan jika kamucuba menjauhkan diridaripadanya ataumemberi reaksimenolaknya, diaakan menyedarinyadan menghilang darikehidupan kamu,walaupun hal itumembunuh hatinya.
22] Jika suatu saatkamumerindukannya daningin memberinyakesempatan dia akanada menunggu kamukerana sebenarnyadia takpernah mencariorang lain. Diasentiasa menunggukamu.
23] Orang yangbegitu mencintaimu,tidak pernahmemaksa kamumemberinya sebabdan alasan,walaupun hatinyameronta inginmengetahui, keranadia tidak mahu kamuterbeban dengankarenahnya. saatkau pinta diaberlalu,dia pergitanpa menyalahkankamu,kerana dia benar-benar mengerti apaitu cinta.

No comments :

Post a Comment